Vedtekter

for Aftenpostens Pensjonistforening

Vedtatt på konstituerende møte 15. januar 1975, revidert på foreningens årsmøter i 1988 og 1976 og godkjent av bedriftene ledelse.

§ 1
Aftenpostens Pensjonistforening har som formål å arbeide for god kontakt mellom bedriftene og pensjonistene, samt skape sosial kontakt og samhørighet blant pensjonistene. Dette gjøres ved egne møte, turer og andre arrangementer, eller ved å stimulere til deltakelse i bedriftens eller fritidsklubbenes tiltak for de ansatte. Foreningen skal også søke å bevare kontakten med de ansatte og ved opplysning og informasjon lette overgangen til pensjonistårene.

§ 2
Alle som er pensjonert fra Aftenposten A/S eller tilsluttede virksomheter i Schibsted-gruppen, er medlemmer i Aftenpostens Pensjonistforening. Med pensjonert menes ansatte som pensjoneres i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldene pensjonsalder, førtids- og uførepensjonerte.

§ 3
Aftenpostens Pensjonistforening ledes av et styre på fem medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Leder og varamedlemmer velges for ett år, de øvrige for to år, slik at nestleder og sekretær velges det ene år, kasserer og styremedlem det annet.

§ 4
Årsmøte holdes hvert år i januar måned. Møte forberedes av styret og ledes av lederen eller nestlederen.

Følgende saker skal behandles:
1) Styrets årsmelding
2) Regnskapsoversikt
3) Innkomne forslag
4) Valg av styre ifølge vedtektene
5) Valgkomite tre medlemmer
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styret senest fire uker før årsmøte. Samme frist gjelder for forslag til valgkomiteen.

§ 5
Medlemsmøtene holdes når styret finner det ønskelig. Medlemmene innkalles til møtene ved sirkulære med minst 14 dagers varsel, og ved melding i Aftenpostens pensjonistspalte.

§ 6
Aftenpostens Pensjonistforening kan utnevne medlemmer som har gjort en usedvanlig innsats for foreningen til æresmedlem. Æresmedlemskapet skal overrekkes ved en festlig anledning. Begrunnet forsalg til æresmedlemskap sendes skriftlig til styret.

§ 7
Forslag til vedtektsendring må være ført opp på sakslisten for et årsmøte, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. Blanke stemmesedler teller ikke.